Razvijene studije slučaja koje prikazuju inovativna i održiva rješenja

by aug 13, 2020Vijesti0 comments

Razvijene studije slučaja koje prikazuju inovativna i održiva rješenja

by | aug 13, 2020

Udruženje građana Otaharin iz Bijeljine, Centar za psihološku podršku Sensus iz Mostara i Udruženje Zemlja djece u BiH iz Tuzle predstavili su tri nacionalne inovativne studije slučaja koje pokrivaju djecu Rome, djecu u riziku i djecu migrante te djecu žrtve vršnjačkog nasilja. Ove organizacije dio su IRIS mreže i partneri su LIR CD i ASB-a na projektu koji finansira EU Promocija i zaštita prava ugrožene djece u okviru kojeg su navedene studije i razvijene.

Studija slučaja na temu djeca Romi predstavljena je kroz inovativnu praksu Udruženja građana Otaharin iz Bijeljine, djeca žrtve vršnjačkog nasilja predstavljena su kroz inovativnu praksu Centra za psihološku podršku Sensus iz Mostara, a djeca u riziku i djeca migranti predstavljeni su kroz inovativnu praksu Udruženja Zemlja djece u BiH iz Tuzle.

Cilj studija je prikazati primjere inovativnih i održivih rješenja zasnovanih  na promociji i zaštiti dječijih prava (kulturna, ekonomska i socijalna prava) i u borbi protiv vršnjačkog nasilja sa fokusom na žrtve vršnjačkog nasilja, djecu migrante, djecu Rome i djecu / mlade u riziku. Svaka studija slučaja uključuje: opis inovativnog i održivog primjera, kvalitativnu procjenu lokalnih društvenih stvarnosti, kvalitativnu analizu klijenata, referencu na relevantne EU i nacionalne politike i kvalitativnu procjenu potencijala za primjenu.

Studija slučaja: “Program prevencije vršnjačkog nasilja u prigradskim naseljima Grada Mostara

Inovativni pristupi u oblasti zaštite prava djece Roma

Zaštita djece na ulici

Najnovije vijesti