Od socijalne inkluzije do savjetovanja

LIR Civilno društvo svojim angažovanjem želi da doprinese da politike i programi socio-ekonomskog razvoja budu adekvatni i djelotvorni, kao i da različiti društveni akteri iz javnog, privatnog i civilnog sektora što efikasnije doprinesu razvoju na regionalnom, nacionalnom i lokalnom nivou.

Grantovi podrške za 10 lokalnih zagovaračkih inicijativa u BiH

Članovi mreže IRIS dobili su 10 grantova u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava Bosne i Hercegovine – Šema podrške u 2017. godini u okviru projekta „Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece“. Implementacija svih podržanih projekata počela je 2. decembra 2019. godine u trajanju od šest do osam mjeseci. Svaki se projekat bavi važnim dječijim pravima i nastoji ojačati ulogu organizacija civilnog društva u kreiranju lokalnih politika zaštite i promocije dječijih prava i dijaloga između državnog i civilnog društva u odgovarajućim oblastima.