Grantovi podrške za 10 lokalnih zagovaračkih inicijativa u BiH

by dec 25, 2019Vijesti0 comments

Grantovi podrške za 10 lokalnih zagovaračkih inicijativa u BiH

by | dec 25, 2019

Članovi mreže IRIS dobili su 10 grantova u okviru Evropskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava Bosne i Hercegovine – Šema podrške u 2017. godini u okviru projekta „Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece“.

Implementacija svih podržanih projekata počela je  2. decembra 2019. godine u trajanju od šest do osam mjeseci. Svaki se projekat bavi važnim dječijim pravima i nastoji ojačati ulogu organizacija civilnog društva (OCD) u kreiranju lokalnih politika zaštite i promocije dječijih prava i dijaloga između državnog i civilnog društva u odgovarajućim oblastima.

Opšti cilj grantova je izgraditi kapacitete OCD-a i pokrenuti pitanja zagovaranja koja će doprinijeti boljoj promociji i zaštiti dječijih prava na lokalnom i nacionalnom nivou i direktnoj podršci ugroženoj djeci, kao i  unapređenja inkluzivnosti i pluralizma civilnog društva, čime se postižu pozitivne promjene u zajednici.

Specifični ciljevi su:

1) pojačati uticaj civilnog društva osnaživanjem OCD-a koja brane prava djece za aktivno uključenje u promociju i zaštitu ljudskih prava;

2) slijediti zajedničke programe za zaštitu dječjih ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava i demokratskog pristupa radi sprečavanja vršnjačkog nasilja;

3) uključiti se u strukturirani građanski dijalog s vladama na svim nivoima, promovišući politike namijenjene zaštiti ljudskih prava i uvodeći mehanizme za promociju antidiskriminacijskih pitanja.

Kriterijumi za ocjenu projekata uključuju: učinak; sveobuhvatnost informacija, uključujući relevantnost prijedloga u odnosu na ciljeve fonda, ciljeve projekta i rješavanje utvrđenih potreba; sposobnost identifikovanih aktivnosti za postizanje definisanih ciljeva; odnos između predloženih akcija i finansijskog plana; planirani uticaj projekta i buduća održivost.

IRIS mreža želi čestitati svim organizacijama članicama koje su dobile male grantove. Konačni popis svih organizacija koje su dobile grantove možete naći u sljedećoj tabeli.

Najnovije vijesti