Predstavljen projekat “Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece”

by maj 10, 2019Vijesti0 comments

Predstavljen projekat “Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece”

by | maj 10, 2019

Danas je u Banjaluci održan sastanak sa predstavnicima Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine. Tokom sastanka je predstavljen projekat Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece koji će poboljšati kompetencije organizacija civilnog društva za zaštitu prava djece i članica IRIS BiH mreže za implementaciju kampanje zagovaranja zasnovane na dokazima.

Partneri na projektu, organizacije civilnog društva sa područja Bosne i Hercegovine koje pružaju usluge socijalne zaštite osjetljivim kategorijama djece kao što su djeca Romi, djeca migrant, djeca žrtve vršnjačkog nasilja i djeca u riziku, će biti obučeni da pripreme visoko kvalitetne izvještaje, da povećaju znanje vezano za praćenje zaštite u politikama vezanim za ljudska prava i da povećaju učešće u procesima donošenja odluka.

Resorna ministarstva i zvaničnici će povećati kapacitete  za otvoreni dijalog o ključnim pitanjima u sektorima, što će povećati transparentnost i odgovornost institucija koje predstavljaju (akademija ljudskih prava, ocjenjivanje, kontrolni izvještaji/izvještaji iz sjene).

Konačno, kroz uključivanje predstavnika zainteresovanih strana u sve aspekte projekta (od faze preporuka kontrolnih izvještaja do kampanje zagovaranja), projekat će dovesti predstavnike institucija BiH do prepoznavanja važnosti učestvovanja civilnog društva u reformskom procesu u BiH sa ciljem poboljšanja promocije i zaštite prava ugroženih kategorija djece.

Opšti cilj projekta

  • Podrška demokratiji i ljudskim pravima kroz promociju, zaštitu i poštovanje prava djece kroz podršku civilnog društva i vladinih organizacija.

Posebni ciljevi

  • Povećati uticaj civilnog društva kroz osnaživanje organizacja civilnog društva a koje se bave zaštitom prava djece kroz aktivno učestvovanje u promociji i zaštiti ljudskih prava
  • Slijediti zajedničke planove za zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava djece i demokratski pristup prevenciji vršnjačkog nasilja,
  • Uključivanje u strukturirani građanski dijalog sa vladama na svim nivoima kroz promociju politika kreiranih da zaštite ljudska prava i predstave mehanizme promocije  antidiskriminacijskih pitanja

Projektne aktivnosti

Projekat se sastoji od dvije glavne komponente – pravca intervencije

Komponenta 1: Jačanje OCD-a (organizacije civilnog društva) koje se zalažu za zaštitu prava djece

1.1 Izgradnja partnerstva i koordinacioni sastanci

1.2 Mali grantovi

1.3 Ocjenjivanje i praćenje procesa rada na pravima djece na obrazovanje, zdravlje i socijalnu zaštitu

1.4 Akademija ljudskih prava

1.5 Organizovanje Žive biblioteke kao instrumenta za zaštitu i promociju ljudskih prava i  poštovanja ljudskog digniteta

1.6 Obuka OCD-a koje rade u oblasti zaštite prava djece za zagovaranje antidiskriminacijskih mjera

 

Komponenta 2: Uticaj na socijalnu politiku i podizanje svijesti

2.1  Procjena nedostataka – ljudska prava ugrožene djece

2.2  Javne rasprave

2.3 Godišnji kontrolni izvještaj/izvještaj iz sjene za praćenje napretka

2.4 Antidiskriminacijska kampanju zagovaranja

2.5 Promocija uloge OCD-a u procesu donošenja odluka /studija slučaja inovativne zaštite i promocije prava djece

2.6 Medijska kampanja podizanja svijesti javnosti o zaštiti i promociji prava djece

Ciljne grupe

Organizacije civilnog društva- organizacije civilnog društva koji se bave zaštitom prava djece će graditi svoje kapacitete kroz obuku, zagovaranje i učestvovanje u IRIS mreži

Ugrožena djeca- žrtve vršnjačkog nasilja i nasilja protiv djece, djeca migranti i djeca Romi, ugrožena djeca.

Korisnici politika- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH, najmanje tri ministarstva za izbjeglice i raseljena lica koja su zadužena za implementaciju politika ljudskih prava na entitetskom i nivou Brčko distrikta, najmanje tri ministarstva koja su zadužena za implementaciju zdravstvenih i socijanih politika u BiH, najmanje 10 zvaničnika direktno informisanih o prednostima partnerstva između organizacija civilnog društva i vlade u oblasti ljudskih prava.

Projekat u Bosni i Hercegovini realizuje LIR Civilno društvo, a partner na projektu je organizacija Arbeiter-Samariter- Bund Deutschland e.V. (ASB)

Najnovije vijesti