Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje Nova generacija

by jan 13, 2019Vijesti0 comments

Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje Nova generacija

by | jan 13, 2019

Naša organizacija prepoznaje važnost Iris mreže prvenstveno u vidu jačanja kapaciteta kroz jačanje znanja i vještina oslanjajući se na resurse mreže same po sebi, ističu u udruženju

Udruženje “Nova generacija” nastalo je 2004. godine kao projekat Unije studenata socijalnog rada Banjalučkog univerziteta sa ciljem promocije struke socijalnog rada i drugih srodnih oblasti. Kroz vrijeme su se profilisali kao Udruženje koje se bavi zaštitom i promocijom dječijih prava.

Ukratko definisano, „Nova generacija“ je nestranačko, nevladino, neprofitno i humanitarno udruženje socijalnih radnika, psihologa, pedagoga i drugih profesionalaca čiji su ciljevi:

  • razvoj i unapređenje profesionalne edukacije i doedukacije socijalnih radnika i drugih profesionalaca i neprofesionalaca angažovanih u oblasti socijalnih djelatnosti, u skladu sa standardima i zahtjevima savremene nauke i prakse socijalnog rada evropskih zemalja;
  • podsticanje interakcije među akterima u oblasti socijalne zaštite i socijalne politike u zemlji i van nje;
  • promocija novih modela rada u oblasti socijalne zaštite stanovništva i socijalnog rada kao i podizanju svijesti o ekologiji življenja;
  • podsticanje i osposobljavanje stanovništva (posebno ciljnih grupa) za samopomoć u rješavanju i zadovoljavanju svojih socijalnih potreba;
  • edukacija stanovništva, ciljnih grupa i stručne javnosti u ovoj oblasti;
  • zaštita i promocija ljudskih, ženskih, dječijih i ekoloških prava;
  • borba protiv siromaštva;
  • prevencija trgovine ljudima, nasilja u porodici, a naročito zlostavljanja,  zanemarivanja i eksploatacije djece;
  • organizovanje humanitarnih konvoja, nabavka i dopremanje humanitarne pomoći građanima ugroženim socijalnim prilikama, ratom ili elementarnim nepogodama.

Umrežavanje od velikog značaja

Ovo udruženje od početka je dio IRIS mreže, a kako ističu  umrežavanje sa drugim organizacijama koje se bave istim ili srodnim aktivnostima je od velikog značaja prvenstveno zbog razmjene znanja i iskustava koja se odnose na unapređenje svakodnevne prakse pružanja podrške korisnicima, rješavanje problema, predviđanje i kontrolu izazova u budućnosti te zajednički rad na ostvarivanju zajedničkih ciljeva od šire važnosti i uticaja.

– Naša organizacija prepoznaje važnost Iris mreže prvenstveno kroz jačanje kapaciteta u vidu jačanja znanja i vještina oslanjajući se na resurse mreže same po sebi. Sa druge strane, sam koncept umrežavanja sa drugim organizacijama obezbeđuje podršku u vidu mogućnosti jačanja kapaciteta naše organizacije kroz otvorenu komunikaciju i saradnju sa drugim relevantnim organizacijama-, objašnjavaju u ovom udruženju.

Usluge i projekti Udruženja Nova generacija:

Prihvatna stanica za djecu zatečenu u skitnji i prosjačenja

Dnevni centar za djecu u riziku

Savjetodavna linija za djecu “Plavi telefon”

Terenski rad

Edukacije

Volonterski programi

Projekat socijalnog preduzetništva sa ciljem podrške i jačanja porodica djece u riziku

“Nova generacija” se kontinuirano angažuje u različitim oblicima tradicionalne i alternativne edukacije i doedukacije studenata, profesionalaca i pomagača, naročito u nevladinom sektoru, u saradnji sa nastavnicima i saradnicima na Univerzitetima u zemlji i inostranstvu i van njega, studentskim i drugim nevladinim udruženjima, te pružanje oblika stručne pomoći uključujući i savjetodavni i terapijski rad sa ciljnim grupama. U ostvarivanju svoje misije, Nova generacija sarađuje sa stručnim, profesionalnim, vladinim i nevladinim i studentskim organizacijama u našim i drugim zemljama, a posebno sa onim organizacijama i ustanovama koje imaju razvijene oblike socijalnog rada.

Uspjesi i problemi

Kao jedan od svojih  najvećih uspijeha izdvajaju razvoj usluge Dnevnog centra za djecu u riziku i žrtve porodičnog nasilja.

-Ova usluga je u toku prethodne godine prepoznata kao važna usluga lokalne zajednice grada Banja Luka te je postala integrisana u sistem socijalne zaštite- ističu u udruženju.

Ipak, ne nedostaje ni problema, a najveći problem sa kojim se suočavaju jeste nedostatak resursa u vidu funkcionalnog referalnog sistema kojim bi se zatvorio krug podrške, a time i obezbjedila održiva rješenja i zaštita prava korisnika.

 

Kontakt podaci:

Adresa:  Njegoševa 23, 78 000 Banjaluka, Bosna i Hercegovina

Telefon/fax: 051/923 – 270

Web:     www.novageneracija.org

e-mail: info@novageneracija.org

 

 

 

 

 

Najnovije vijesti