Devet novih članica IRIS BiH mreže

by maj 21, 2021Vijesti0 comments

Devet novih članica IRIS BiH mreže

by | maj 21, 2021

U sklopu projekta “Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva”, IRIS BiH mreža proširena je za novih devet članica, organizacija civilnog društva, i to su:

  • Naša djeca Mostar
  • Udruženje žena „Podstrek“ Tuzla
  • Udruženje žena Bubamara, Prijedor
  • Fondacija Muharem Berbić, Visoko
  • Centar za majku i dijete i socijalni paket za stare, bolesne i iznemogle „Fenix“, Sanski Most
  • Centar za podršku porodicama djece i osoba sa poteškoćama Dajte nam šansu – Zvjezdice, Banja Luka
  • Udruženje  za pomoć djeci i omladini sa posebnim potrebama “Rastimo srećno” Rogatica
  • Udruženje paraplegičara, oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida regije Doboj
  • Dnevni centar za podršku djeci i porodici „Gnijezdo“ Karanovac – In Fondacija za unapređenje socijalne inkluzije djece i mladih u BiH

IRIS BiH mreža koja sada broji ukupno 38 članica je neformalna mreža organizacija civilnog društva, pružaoca socijalnih usluga ranjivim kategorijama stanovništva (stara i iznemogla lica, djeca/mladi u riziku, osobe sa poteškoćama u razvoju, žene žrtve nasilja, migranti, Romi) na području Bosne i Hercegovine, a umrežena je sa još šest nacionalnih mreža iz okolnih zemalja i čini IRIS regionalnu mrežu.

Uloga IRIS BiH mreže je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem usluga socijalne zaštite zbog unapređenja položaja i obezbeđivanja dostojanstvenog života najugroženijim grupama stanovnika BiH.

Posebno je posvećena jačanju i povezivanju organizacija civilnog društva u cilju uticaja na reforme javnog sektora socijalne zaštiti u Bosni i Hercegovini.

Jedan od glavnih zadataka u sklopu projekta Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva“, finansiranog od strane Evropske Unije, jeste izgradnja partnerstva i jačanje IRIS BiH mreže organizacija civilnog društva koje su pružaoci socijalnih usluga prema nekoj od ranjivih grupa našeg društva.

Cilj je osnaživanje IRIS BiH mreže i njenih članica kako bi bile efikasne, sposobne i transparentne u radu.  

Također, cilj je da sve članice IRIS BiH mreže budu odgovorne organizacije nezavisnih aktera, s ciljem podrške ranjivim grupama, poboljšanju njihovih kapaciteta za dijalog sa vladama, uticaj na politike i procese donošenja odluka i promovisanje socijalnog preduzetništva.

Kroz IRIS mrežu i kroz ovaj projekt, članice će biti u prilici da postanu efikasni i odgovorni nezavisni akteri, te da se unaprijede njihovi kapaciteti za dijalog sa vladama, uticaj na političke procese i procese donošenja odluka, te na zakonodavstvo povezano sa društvenim razvojem.

Najnovije vijesti