Alternativni izvještaj o stanju prava ugroženih kategorija djece u BiH za 2019.godinu

by feb 18, 2020Vijesti0 comments

Alternativni izvještaj o stanju prava ugroženih kategorija djece u BiH za 2019.godinu

by | feb 18, 2020

U okviru projekta „Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece“ kojeg finansira Evropska unija, a implementiraju LIR Civilno društvo i ASB, razvijen je Alternativni izvještaj o stanju prava ugroženih kategorija djece u Bosni i Hercegovini za 2019.godinu (Izvještaj možete naći ovdje). Izvještaj je razvijen u svjetlu procesa pridruživanja EU, a odnosi se na Godišnji izvještaj Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2019.godinu.

Partneri na projektu, organizacije članice IRIS mreže pružalaca socijalnih usluga djeci, bile su aktivno uključene u proces razvoja Izvještaja te dale presjek stanja prava djece u njihovim lokalnim zajednicama ili šire. Kontaktirane su relevantne institucije nadležne za socijalnu i dječju zaštitu na lokalnom, entitetskom i državnom nivou.

Izvještaj se fokusira na stanje prava ugroženih kategorija djece sa posebnim osvrtom na djecu migrante, djecu Rome, djecu žrtve nasilja nasilja, djecu sa posebnim potrebama i djecu bez roditeljskog staranja/u riziku od odvajanja, daje iformacije o napretku u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Godišnji izvještaj Evropske komisije za Bosnu i Hercegovinu za 2019.te donosi preporuke za poboljšanje.

Alternativni izvještaj o stanju prava ugroženih kategorija djece u Bosni i Hercegovini za 2019.godinu daje procjenu napretka implementacije nacionalnih i lokalnih politika i legislative na polju ljudskih prava i diskriminacije, migracija, azila, obrazovanja i readmisije i prati implementaciju relevantnih EU pregovaračkih poglavlja: poglavlje 23– Pravosuđe i osnovna prava/ Politički kriteriji, poglavlje 19– Socijalna politika i zapošljavanje, poglavlje 24- Pravda, sloboda i sigurnost  i poglavlje 26- Obrazovanje i kultura. Izvještaj takođe daje i smjernice za praćenje stanja prava ugroženih kategorija djece za organizacije civilnog društva.

Najnovije vijesti