Unaprijeđenje psihosocijalne podrške za LGBTQI zajednicu u Mostaru i Banja Luci

by jan 19, 20230 comments

Unaprijeđenje psihosocijalne podrške za LGBTQI zajednicu u Mostaru i Banja Luci

by | jan 19, 2023

Naziv projekta: Unaprijeđenje psihosocijalne podrške za LGBTQI zajednicu u Mostaru i Banja Luci

Vodeći aplikant:

Centar za psihološku podršku Sensus

Huse Maslića 2a, 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: 061 547 626

Kontakt osoba: Maida Bešo, cpp.mostar@gmail.com

Koaplikant:

LIR civilno društvo (LIR CD)

Kralja Petra II br. 9, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: +387 65 538 216, 051 926 260

Kontakt osoba: Biljana Zgonjanin, biljana.zgonjanin@lircd.org

Implementacijski period: 1.12.2023 – 4 .10.2024. godine

Vrijednost projekta: 99,996 BAM

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina

Opis projekta:

Na globalnom nivou, istraživanja sugerišu da LGBTQI osobe traže liječenje mentalnog zdravlja po većoj stopi od svojih ne-LGBTQI kolega. Istraživanje potreba i problema LGBTQI osoba u Bosni i Hercegovini koje je sproveo Sarajevski otvoreni centar, 2017. godine, pokazalo je da su oblici isključujućih i nasilnih interakcija prema LGBTQI osobama uzrokovali teške psihičke poteškoće ili krize kod više od polovine populacije. U pogledu institucija i organizacija koje pružaju psihosocijalnu podršku, BiH nema strategiju za osiguravanje odgovarajućih i dostupnih usluga za LGBQTI osobe, niti uključuje obuku za rad s LGBTQI populacijom kako bi se spriječila diskriminacija na osnovu rodnog identiteta ili seksualne orjentacije.

Projektom su planirani sastanci  sa predstavnicima institucija i OCD-a, sa ciljem stvaranja međusektorske saradnje za osiguravanje odgovarajućih i dostupnih psihosocijalnih usluga za LGBTQI osobe. Na sastancima će biti predstavljen sam projekat, kao i poziv za učešće u planiranim edukacijama za psihologe, psihoterapeute i druge stručnjake za mentalno zdravlje koji se u svom radu susreću s LGBTQI populacijom. Kroz sastanke će se zagovarati i senzibilniji i inkluzivniji pristup LGBTQI populaciji, kao potencijalnim korisnicima usluga određenih institucija/organizacija. Zaključci sastanaka, primjeri dobre prakse, kao i smjernice za rad institucija/organizacija biće uvršteni u Metodologiju rada besplatnog psihološkog savjetovališta koje će biti osnovano kroz projekat, a čiji implementatori će biti nosioc projekta i partneri.

Takođe, kroz projekat će tokom dvije godine biti organizovana javna kampanja usmjerena na opštu populaciju kao i na LGBTQI populaciju u BiH s ciljem podizanja svijesti javnosti u Mostaru i Banjaluci o antidiskriminatornom pristupu LGBTQI zajednicama.

Opšti cilj:

Stvaranje društvenog okruženja u kojem se LGBTQI osobama omogućuje da pristupe sistemima zaštite mentalnog zdravlja koji pružaju inkluzivne i senzibilizirane usluge.

Specifični ciljevi:

1. Ojačati kapacitete institucija i OCD-a za pružanje psihološke podrške LGBTQI osobama u Mostaru i Banja Luci;

2. Podizanje svijesti javnosti o važnosti antidiskriminatornog pristupa LGBTQI zajednici u Mostaru i Banja Luci

Krajnji korisnici: Akcija je usmjerena na ciljne grupe krajnjih korisnika:

  1. Organizacije civilnog društva koje pružaju usluge psihološke podrške i organizacije civilnog društva koje rade direktno sa LGBTQI zajednicom;
  2. Centri za mentalno zdravlje i Centri za socijalni rad u Mostaru i Banja Luci;
  3. Studenti V godine Odsjeka za psihologiju sa Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru;
  4. Pripadnici LGBTQI populacije će koristiti usluge besplatnog savjetovanja u Mostaru i Banja Luci;
  5. Građani koji će putem različih medijskih kanala biti uključeni u projektne aktivnosti.

Ciljne grupe:

  1. Minimalno 10 predstavnika iz 2 OCD-a u Mostaru i Banjaluci; 2. 10 predstavnika Centara za socijalni rad i Centara za mentalno zdravlje iz Mostara i Banja Luke; 3. 30 studenta/ica; 4. Najmanje 20 LGBTQI osoba će proći besplatno psihološko savjetovanje u Banjaluci i Mostaru; 5. Najmanje 5000 građana koji će putem različih medijskih kanala biti uključeni u projektne aktivnosti.

Projektne aktivnosti:

1.1.1. Kreiranje i implementacija edukacije za psihologe, psihoterapeute i druge stručnjake za

mentalno zdravlje;

1.1.2. Kreiranje i implementacija edukacije za studente Psihologije sa Univerziteta “Džemal

Bijedić” u Mostaru u sklopu stručne prake na temu “Savjetovanje i psihosocijalna podrške u rada u sa

LGBTQI osobama;

2.1.1. Organizacija prve javne kampanje, usmjerena na opštu populaciju;

2.1.2. Kreiranje vizuelnog identiteta prve javne kampanje;

2.1.3 Kreiranje i objavljivanje 3 video snimka;

2.2.1. Organizacija druge javne kampanje, usmjerena na LGBTQI populaciju;

2.2.2. Kreiranje vizuelnog identiteta druge javne kampanje;

2.2.3. Kreiranje i objavljivanje 6 članaka o važnosti razumijevanja zaštite mentalnog zdravlja

unutar LGBTQI zajednice;

2.2.4. Kreiranje i objavljivanje 3 videa o važnosti razumijevanja zaštite mentalnog zdravlja unutar

LGBTQI zajednice.

Rezultati projekta:

R1. Unaprijeđene vještine praktičara mentalnog zdravlja za rad sa LGBTQI osobama.

R2. Povećana dostupnost usluga psihološke podrške za LGBTQI osobe.

R3. Građani Mostara i Banja Luke informisani o antidiskriminatornom pristupu LGBTQI zajednice

R4. Pripadnici LGBTQI zajednice Mostara i Banja Luke informisani o svojim pravima iz oblasti mentalnog zdravlja.

Najnovije vijesti