Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece

by apr 13, 2020

Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece

by | apr 13, 2020

Glavni aplikant: LIR Civilno društvo (LIR CD) – Ko-aplikant: Arbeiter-Samariter- Bund Deutschland e.V. (ASB)

Period implementacije: januar 2019.- oktobar 2020.

Projektni iznos: 192,507 EUR

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina

Opšti cilj: Podrška demokratiji i ljuskim pravima kroz promociju, zaštitu i poštovanje prava djece kroz podršku civilnog društva i vladinih organizacija.

Specifični ciljevi: 1) Povećati uticaj civilnog društva  kroz osnaživanje OCD-a koje se bave zaštitom prava djece kroz aktivno učestvovanje u promociji i zaštiti ljudskih prava, 2) Slijediti zajedničke planove za zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava djece i demokratski pristup prevenciji vršnjačkog nasilja, 3) Uključivanje u strukturirani građanski dijalog sa vladama na svim nivoima kroz promociju politika  kreiranih da zaštite ljudska prava i predstave mehanizme promocije  antidiskriminacijskih pitanja.

Ciljne grupe:

1) OCD: a) najmanje 10 OCD-a koji se bave zaštitom prava djece će graditi svoje kapacitete kroz obuku, zagovaranje i učestvovanje u IRIS mreži; b) najmanje 10 OCD/organizacija na lokalnom nivou će dobiti nepovratna sredstva kroz male grantove za aktivnosti zagovaranja; c) najmanje 10 OCD-a koje se bave zaštitom prava djece dobiće obuku  o zagovaranju protiv dikriminacije.

2) Ugrožena djeca: žrtve vršnjačkog nasilja i nasilja protiv djece, djeca migranti i djeca Romi, djeca u riziku.

3) Korisnici politika: a) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH, b) najmanje 3 ministarstva za izbjeglice i raseljena lica koja su zadužena za implementaciju politika ljudskih prava na entitetskom i nivou Brčko distrikta; c)  najmanje 3 ministarstva koja su zadužena za implementaciju zdravstvenih i socijanih politika u BiH;  d) najmanje 10 zvaničnika direktno informisanih o prednostima partnerstva između OCD i vlade u oblasti ljudskih prava.

Projektne aktivnosti:

Komponenta 1: Jačanje OCD-a koje se zalažu za odbranu prava djece

 1. Izgradnja partnerstva i koordinacioni sastanci
 2. Mali grantovi
 3. Instrument stručnog ocjenjivanja kao alat za praćenje procesa rada na pravima djece na obrazovanje, zdravlje i socijalnu zaštitu
 4. Akademija ljudskih prava
 5. Organizovanje Žive biblioteke kao instrumenta za zaštitu i promociju ljudskih prava i poštovanja ljudskog digniteta
 6. Obuka OCD-a u oblasti zaštite ljudskih prava djece za zagovaranje antidiskriminacijskih mjera

Komponenta 2: Uticaj na socijalnu politiku i podizanje svijesti

 1. Procjena nedostataka – ljudska prava ugrožene djece
 2. Javna saslušanja za predstavljanje procjene nedostataka
 3. Godišnji alternativni izvještaj za praćenje napretka
 4. Antidiskriminacijska kampanja zagovaranja
 5. Promocija uloge OCD-a u procesu donošenja odluka /studija slučaja inovativne zaštite i promocije prava djece
 6. Medijska kampanja podizanja svijesti javnosti o zaštiti i promociji prava djece

Projektni rezultati: R1. Povećan kvalitet OCD-a koje štite prava djece kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta/Akademiju, obuku i male grantove koji čine OCD odgovornijim partnerom u sektoru ljudskih prava; R2. Uspostavljene zajedničke agende za zaštitu ekonomskih, socijalnih i kulturnih prava djece i demokratski pristup prevenciji vršnjačkog nasilja kroz kontinuirano praćenje –kontrolne izvještaje, sektorsku evaluaciju i medijsku kampanju; R3. Adresirana ljudska prava i inicijative civilnog društva za povećanim uticajem na zaštitu i promociju prava djece kroz partnerske sastanke, javna saslušanja, medijske kampanje i akcije zagovaranja predviđene malim grantovima; R4. Ostvaren uticaj na javne reforme namijenjene zaštiti prava djece u BiH  kroz provedenu kampanju zagovaranja protiv diskriminacije i lokalne akcione planove.

Najnovije vijesti