IRIS uMREŽavanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama

by apr 13, 20200 comments

IRIS uMREŽavanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama

by | apr 13, 2020

Period implementacije: decembar 2017 – april 2021

Glavni aplikant:  Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), Srbija

Partneri na sprovođenju Projekta: ASB SEE (Nemačka), LIR CD (Bosna i Hercegovina), Otvorena Porta – La Strada (Makedonija), Inicijativa ARSIS (Albanija) i SOS Podgorica (Crna Gora)

Mjesto sprovođenja Projekta: Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija, Crna Gora i države članice EU

Opšti cilj Projekta: Osnaživanje organizacija civilnog društva (OCD) kako bi bili efikasni i odgovorni nezavisni akteri u društvu i jačanje njihovih kapaciteta za dijalog sa institucijama koje utiču na kreiranje politika i proces odlučivanja.

Specifični ciljevi Projekta:

 1. jačanje uticaja civilnog društva putem osnaživanja kapaciteta organizacija civilnog društva koje su pružaoci usluga za aktivno angažovanje u cilju zaštite korisnika u sistemu upravljanja migracijama;

b) angažovanje u strukturiranom građanskom dijalogu na svim nivoima sa institucijama koje promovišu uključivanje OCD u javno donošenja odluka i reformske procese kako bi se poboljšalo pružanje usluga migrantskoj populaciji.

Ciljne grupe:

 1. IRIS mreža – Najmanje 200 članova OCD i 20 OCD koje su pružaoci usluga u državama obuhvaćenim Projektom;
 2. Ugrožene i marginalizovane grupe i pojedinci uključujući sve kategorije migranata u državama obuhvaćenim Projektom;
 3. 10 resornih ministarstava za socijalnu zaštitu i upravljanje migracijama u regionu Zapadnog Balkana;
 4. 200 javnih funkcionera u državama obuhvaćenim Projektom;
 5. Donosioci odluka na nacionalnom i na nivou Evropske unije u državama obuhvaćenim Projektom;
 6. Najmanje 20 novinara u državama obuhvaćenim Projektom;
 7. Šira javnost u državama obuhvaćenim Projektom.

Krajnji korisnici:

 1. Ministarstva nadležna za upravljanje migracijama i sprovođenje politika socijalne zaštite; 
 2. Kancelarije nadležne za saradnju sa organizacijam civilnog društva u 5 zemalja Zapadnog Balkana;
 3. Jedinice lokalne samouprave u regionu Zapadnog Balkana;
 4. OCD koje su pružaoci socijalnih usluga;
 5. Institucije EU, različite mreže sa sjedištem u državama članicama EU, organizacije i zainteresovane strane uključene u proces socijalnog uključivanja i pitanja vezana za migracije;
 6. Mediji;
 7. Korisnici socijalnih usluga na lokalnom nivou.

Rezultati:

Rezultat 1. Povećan kvalitet socijalnih i pravnih usluga koje pružaju OCD kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta;

Rezultat 2. Povećana otpornost i socijalna kohezija lokalnih zajednica kroz inicijative umrežavanja civilnog društva;

Rezultat 3. Jačanje nacionalne/regionalne koordinacije OCD i javnih institucija u upravljanju migracijama;

Rezultat 4. Uticaj na reformske procese u regionu Zapadnog Balkana kako bi se poboljšalo pružanje usluga migrantskoj populaciji.

Glavne aktivnosti:

Stub 1. Izgradnja kapaciteta

 1. Sastanci o izgradnji partnerstva;
 2. Vodič za sistem upućivanja / pružanje socijalnih usluga migrantima;
 3. Šema za dodelu malih grantova;
 4. Regionalne socijalne akademije;
 5. Program praksi i obuka u EU;
 6. Mentorski program; 
 7. Peer Review instrument;
 8. Trening za trenere u upravljanju migracijama.

Stub 2. Uticaj politika

 1. Gap Assessment – socijalne usluge za migrante;
 2. Javne rasprave;
 3. Godišnja (re)integracija – Shadow izveštaj;
 4. Lokalne/nacionalne promotivne kampanje;
 5. Razmjena informacija među zemljama Balkana – standardi kvaliteta usluga u oblasti upravljanja migracijama;
 6. Događaji organizovani u Evropskom parlamentu.

Stub 3. Podizanje svjesti

 1. Balkanski medijski karavan;
 2. Medijska kampanja;
 3. Promocija najboljih praksi / inovativnih studija slučaja.

Kontakt detalji Iris mreže:

www.iris-see.eu
iris@iris-see.eu

Twitter /IRISs
Network Facebook /irissnetwork

Najnovije vijesti