Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BIH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo

by okt 27, 20230 comments

Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BIH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo

by | okt 27, 2023

Naziv projekta: Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BIH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo

Trajanje projekta: 1. septembar 2023. – 31. avgust 2026. (36 mjeseci)

Donator: Njemačko savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ)

Partneri: Gradovi/Općine/Opštine Teslić, Vareš, Goražde, Zavidovići, Travnik, Trebinje

Opšti cilj: Doprinijeti održivom lokalnom socioekonomskom razvoju i integraciji ranjivih pojedinaca, posebno žena i mladih, u BIH.

Specifični ciljevi:

1.Jačaju se kapaciteti za saradnju i razmjenu između javnog, privatnog i civilnog sektora u oblasti promocije zapošljavanja i lokalnog razvoja u 6 ciljnih gradova/opština, kao i na nacional-nom nivou u BIH.

2.Postojeće lokalne institucije i organizacije u 6 ciljnih opština/općina (npr. Biroi za zapošljavanje, opštinski odjeli za ekonomska/socijalna pitanja, pružaoci poslovnih usluga i organizacije civilnog društva) povećavaju svoje kapacitete za pružanje efikasnijih usluga i podršku zapošljavanju ranjivih pojedinaca.

3. 360 ranjivih pojedinaca (posebno žena i mladih) iz 6 ciljnih opština poboljšavaju svoja znanja i vještine i omogućeno im je da se zaposle/samozapošljavaju.

4. Na kraju projekta, lokalnoj izvršnoj agenciji LIR CD je omogućeno da bolje podrži ranjive pojedince, posebno žene i mlade u riziku, u skladu sa ciljevima projekta.

Ciljne grupe/zainteresovane strane:

360 ranjivih pojedinaca (sa posebnim fokusom na ranjive žene i mlade u riziku) 108 predstavnika OCD-a i predstavnika relevantnih javnih institucija u ciljanim gradovima/opštinama

Glavne aktivnosti:

Projekat doprinosi održivom socio-ekonomskom razvoju u BiH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo kroz integrisani pristup koji obuhvata SARADNJU, OBRAZOVANJE i OTVARANJE RADNIH MJESTA.

1. Osnivanje lokalnih odbora za socio-ekonomski razvoj i Konferencija zainteresovanih strana na nacionalnom nivou sa predstavnicima javnog/privatnog/civilnog sektora (SARADNJA).

2. Izgradnja kapaciteta za predstavnike javnih institucija, lokalnih pružalaca poslovnih usluga i civilnog društva.

3. Izgradnja kapaciteta korisnika kroz stručno usavršavanje, stručnu praksu i karijerno savjetovanje (OBRAZOVANJE).

4. Osposobljavanje korisnika za upravljanje poslovanjem i zelenom ekonomijom (EDUKACIJA).

5. Obezbjeđivanje materijalnih/kapitalnih dobara za samozapošljavanje ili zapošljavanje u lokalnim kompanijama (OTVARANJE RADNIH MJESTA).

Rezultati:

1.1. Do kraja projekta, 360 ranjivih pojedinaca, posebno žena i mladih u riziku, poboljšava svoje radne mogućnosti u 6 ciljanih gradova / opština.

1.1.1 Na kraju projekta, 90 od 360 ranjivih pojedinaca su samozaposleni i podržavaju svoje porodice.

1.1.2. Na kraju projekta, 90 od 360 ranjivih pojedinaca zaposleno je u postojećim lokalnim kompanijama i podržava svoje porodice.

1.2. Podržane lokalne institucije, biroi za zapošljavanje, centri za socijalni rad, lokalno civilno društvo i poslovni centri u 6 ciljnih opština nude poboljšane poslovne službe i službe za zapošljavanje za povezivanje potencijalnih poslodavaca i nezaposlenih mladih i žena.

1.3. Na osnovu razmjena u 6 odbora za lokalni razvoj i informacija iz tržišnih studija, 6 projektnih opština revidira i usvaja relevantne strategije/lokalne akcione planove do kraja projekta koji podržavaju zapošljavanje i socijalnu inkluziju ranjivih grupa.

1.4. LIR CD aktivno učestvuje u reviziji relevantnih strategija/lokalnih akcionih planova u oblasti zapošljavanja i socijalne inkluzije u 6 projektnih opština, koristeći znanja stečena tokom obuke osoblja.

Najnovije vijesti