Jačanje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Evropi kroz osnaživanje nacionalnih i regionalnih OCD mreža Faza II

by dec 30, 20200 comments

Jačanje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Evropi kroz osnaživanje nacionalnih i regionalnih OCD mreža Faza II

by | dec 30, 2020

Donator: European Union (European Union Ugovor br: 2014-351-393)
Aplikant: Arbeiter-Samariter-Bund, Deutschland e.V, Njemačka
Partneri: SOLIDAR Brisel,  LIR Civilno društvo Banja Luka, Edukacioni centar Leskovac, CLARD Kosovo, SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja, Podgorica ASYD FYROM, ARSIS Albania.
Ukupan budžet regionalnog projekta i trajanje projekta: 786.961.46 €, Decembar 2014 to Decembar 2016

Sveukupni cilj: Da se postigne dinamičniji civilno društvo koje aktivno sudjeluje u javnoj raspravi o demokratiji, ljudskim pravima, socijalnoj uključenost i vladavini prava i da bi mogli ravnopravno utjecati na procese donošenja odluka.

Projektni ciljevi: a) postići veću posvećenost i kapacitet OCD mreža da daju glas građanima i utiču na procese reforme javnog sektora analizom, praćenjem i zagovaranjem i b) ojačati mreže koje se bave pružanjem socijanih usluga u ciljnim zemljama kako bi se poboljšalo pružanje socijalnih usluga.

Rezultati: 

  1. Postavljeni zajednički strateški i zagovarački ciljevi za mreže OCD koje pružaju socijalne usluge (SSD);
  2. Dijalog između OCD i vladinih institucija značajno je povećan zbog direktnog utjecaja na SSD sektor;
  3. Reforme javnog sektora uspješno su utjecale kroz provedene kampanje zagovaranja o reformi SSD sektora u ciljanim zemljama;
  4. Kvalitet socijalnih usluga koje pružaju OCD povećao se kroz odgovarajuće programe mentorstva, obuke i malih grantova, čineći OCD odgovornijim partnerom u SSD sektoru;

Najnovije vijesti