Inicijativa za socijalnu dimenziju za Zapadni Balkan (SDI)

by dec 30, 20200 comments

Inicijativa za socijalnu dimenziju za Zapadni Balkan (SDI)

by | dec 30, 2020

Period implementacije: avgust 2018.- decembar 2020.
Projektni iznos: 200.000 EUR

Glavni aplikant i partneri: Inicijativu za socijalnu dimenziju direktno provode kancelarije ASB SEE u BiH, Srbiji i na Kosovu uz podršku lokalnih partnerskih organizacija (LIR CD BiH, SOS Crna Gora, ARSIS Albanija, Preda Plus Kosovo, La Strada BJRM, IDC Srbija) i regionalne IRIS mreže i u uskoj saradnji s EU parlamentom, nacionalnim parlamentima i vladama u zemljama Zapadnog Balkana i lokalnim NVO sektorom.

Opis projekta: Inicijativa za socijalnu dimenziju pokrenuta je 2018. godine u sklopu nastojanja ASB-a i lokalnih organizacija civilnog društva sa zapadnog Balkana, a podržala ih je grupa uglednih članova Evropskog parlamenta kako bi se poboljšao dijalog između civilnog sektora, građana i političkih elita u Evropskoj uniji (EU) i na Zapadnom Balkanu o potrebi jače socijalne dimenzije EU integracija za zemlje Zapadnog Balkana. Zajedničku izjavu o socijalnoj dimenziji usvojili su ministri socijalne zaštite WB6 u Beogradu 6. novembra 2018. godine.

Cilj projektaje ukazati na potrebu za boljim socijalnim politikama i politikama zapošljavanja u procesu proširenja zemalja Zapadnog Balkana van okvira pravne tekovine EU o socijalnom pravu. Inicijativa nastoji utvrditi zajedničke potencijale i prepreke za socijalni prosperitet i dobrobit građana ovih zemalja na njihovom putu ka članstvu u Europskoj uniji i postizanju boljih politika socijalno-ekonomskog razvoja. Na osnovu podrške koju su dobili od ministara socijalne zaštite Zapadnog Balkana u okviru SDI, članovi IRIS mreže pokrenuli su veliki program mentorstva u prvoj polovini 2019. godine, pokrivajući 65 opština Zapadnog Balkana (14 u BiH) i rezultirajući portfeljom od 195 (42 u BiH) projektnih prijedloga za uspostavljanje ili poboljšanje postojećih socijalnih usluga. Ovi koncepti baziraju se na socijalnoj uključenosti ranjivih grupa i osmišljeni su u partnerstvu OCD-a i lokalnih vlasti. LIR civilno društvokao nacionalni partner za BiH je mentorisalo 14 opština, blisko sarađujući sa Centrima za socijalni rad u BiH u pripremi 42 projekta. Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije BiH potpisalo je Zajedničku deklaraciju o socijalnoj dimenziji.

Ključni rezultati: 

  1. Popis 195 sažetaka projekata iz oblasti socijalne zaštite pripremljen i predstavljen EU; 
  2. Snažna politička podrška za uključivanje socijalne dimenzije u EU integracije dobijena i stavljena na dnevni red Berlinskog procesa.

Najnovije vijesti