Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ugroženih grupa

by jan 19, 20230 comments

Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ugroženih grupa

by | jan 19, 2023

Naziv projekta: Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ugroženih grupa

Vodeći aplikant:

LIR civilno društvo (LIR CD)

Kralja Petra II br. 9, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: +387 65 538 216, 051 926 260

Kontakt osoba: Biljana Zgonjanin, biljana.zgonjanin@lircd.org

Koaplikant:

Arbeiter-Samariter- Bund Deutschland e.V. (ASB)

Aleja Bosne Srebrene 35, 71 000 Sarajevo, Bosna and Hercegovina

Telefon/Fax: +387 33 468 366

Kontakt osoba: Elmir Bojadžić, elmir.bojadzic@asb-see.org   

Implementacijski period: 01.02.2023. –  31.03.2026.

Vrijednost projekta: 225,984.00 EUR

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina

Opis projekta:

Očekivani uticaj Akcije je poboljšana zaštita, poštovanje i ispunjenje ljudskih prava ugroženih, identifikacija i borba protiv diskriminacije u svim njenim oblicima kroz podršku OCD i vladinim strukturama aktivnim u oblasti ljudskih prava/demokratije. Cilj Akcije je da poveća uticaj civilnog društva za podršku marginalizovanim, stigmatizovanim i izolovanim ugroženim grupama i da promoviše dijalog o dugoročnim negativnim efektima kršenja njihovih prava i o tome kako primijeniti pristup zasnovan na ljudskim pravima i metodama gender mainstreaming-a. Štaviše, Akcija će ponuditi efikasan mehanizam za praćenje svih oblika diskriminacije. OCD će izgraditi kapacitete kroz specijalizovane treninge, Akademiju ljudskih prava/demokratije, direktnu finansijsku podršku i aktivnosti mentorstva na lokalnom i nacionalnom nivou sa ciljem zaštite i osnaživanja pojedinaca uz poštovanje metodologije zasnovane na pravima, promovišući sistem za ljudska prava i demokratiju. Akcija će usmjeriti institucije vlasti u BiH da prepoznaju važnost i vrijednost učešća civilnog društva u reformskim procesima u cilju izgradnje jačanja demokratije, provođenja svih prava, unapređenja odgovornosti, nediskriminacije i ravnopravnog pristupa svemu što u konačnici dovodi do boljih politika i ostvarivanja svih ljudskih prava ugroženih grupa (starije osobe, osobe sa poteškoćama u razvoju, žrtve rodno zasnovanog/nasilja u porodici, mladi u riziku, migranti/izrazito ugrožene osobe, LGBTI). Predložene aktivnosti će direktno promovisati i štititi prava ugroženih grupa, boriti se protiv diskriminacije i osnažiti razvoj ljudskih prava zasnovan na metodologiji ljudskih prava i učešću OCD u politikama i procesu donošenja odluka. Kao podtema, rodna pitanja će biti integrisana u sve programe OCD i njihove interakcije sa zainteresovanim stranama, promovišući transformativni i međusektorski pristup politikama i akcijama. OCD će biti obučene da implementiraju rodno zasnovane procedure u svojim aktivnostima, metod  socijalnog mapiranja “ne izostaviti nikoga”, uključujući borbu protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i promociju prava ugroženih grupa. Mediji će steći pouzdane izvore informacija za odgovorno izvještavanje o pitanjima ugroženih grupa i Povelji EU o osnovnim pravima. Takođe, kroz provođenje projektnih aktivnosti osiguraće se vidljivost Akcije i finansiranja EU.

Opšti cilj:

Zaštita, poštovanje i ispunjavanje ljudskih prava ugroženih grupa, identifikovanje i borba protiv diskriminacije u svim njenim oblicima kroz podršku organizacijama civilnog društva i vladinim strukturama aktivnim u oblasti ljudskih prava/demokratije.

Specifični ciljevi:

1. Ojačati kapacitete OCD da utiču na procese donošenja odluka u zaštiti ljudskih prava i antidiskriminacijskim politikama ugroženih grupa,

2. Uključiti se u strukturisani građanski dijalog sa vladama na svim nivoima promovisanjem i zaštitom osnovnih sloboda i politika dizajniranih da zaštite ljudska prava i demokratiju.

Krajnji korisnici: Akcija je usmjerena na dvije glavne ciljne grupe krajnjih korisnika:

1. Ugrožene grupe (starije osobe, osobe sa poteškoćama u razvoju, žrtve rodno zasnovanog/nasilja u porodici, mladi u riziku, migranti/naročito vulnerabilne osobe, LGBTI), najmanje 400 građana informisano o svojim pravima na osnovu metode socijalnog mapiranja “ne izostaviti nikoga”.

2. Korisnici organizacija civilnog društva: a) najmanje 400 ugroženih građana identifikovano i informisano o svojim pravima na osnovu metode socijalnog mapiranja “ne izostaviti nikoga” b) najmanje 20 OCD obučenih za primjenu pristupa zasnovanog na ljudskim pravima i implementaciju gender mainstreaming-a, c) najmanje 25 predstavnika OCD i vlada koji se bave ljudskim pravima/demokratijom i socijalnom zaštitom obučeno i ojačana svijest o pristupu zasnovanom na ljudskim pravima, d) najmanje 8 OCD finansijski podržano da pomognu u postizanju ciljeva projekta, e) najmanje 5 OCD podržano kroz mentorstvo u upravljanju kvalitetom/standardima/strategijama/dokumentima pristupa zasnovanog na ljudskim pravima, f) najmanje 20 OCD obučenih za pristup Korisnici za Korisnike kroz metod socijalnog mapiranja „ne izostaviti nikoga“ kako bi osnažili ugrožene pojedince.

Ciljne grupe:

1. Najmanje 30 OCD zaštitnika ljudskih prava/pružalaca socijalnih usluga, 2. Najmanje 20 korisnika iz oblasti politika: a) Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, b) Institucija Ombudsmana za ljudska prava, c) najmanje 3 ministarstva zadužena za socijalnu zaštitu/politike, 3. Ugroženo stanovništvo i njihove porodice, 4. Mediji, 5. Šira javnost će biti bolje informisana o ljudskim pravima i demokratiji.

Projektne aktivnosti: Akcija se sastoji od dva glavna klastera – smjera intervencije:

Klaster 1: Osnaživanje OCD – zaštitnika ljudskih prava/pružalaca socijalnih usluga- jednakost, inkluzija i poštovanje ugroženih grupa:

1.1 Sastanci zainteresovanih strana,

1.2 Primjena pristupa zasnovanog na ljudskim pravima i gender mainstreaming-a u programske prakse OCD kroz obuke,

1.3 Akademija ljudskih prava/demokratije – horizontalni edukativni pristup,

1.4 Finansijska podrška OCD koje razvijaju usluge u zajednici zasnovane na ljudskim pravima i inicijative za zagovaranje,

1.5 Stručno mentorstvo OCD-a za povećanje standarda/strategija kvaliteta kako bi se uticalo na kreiranje politika i dokumenata vezanih za pristup zasnovan na ljudskim pravima i stvaranje lančane reakcije,

1.6 Obuka OCD o zaštiti i osnaživanju pojedinaca – Pristup Korisnici za Korisnike, putem metoda socijalnog mapiranja „ne izostaviti nikoga“ .

Klaster 2: Uticaj na politike i podizanje svijesti

2.1 Rodna analiza konteksta – sa naglaskom na preventivne aktivnosti u socio-ekonomskoj i zaštiti ljudskih prava,

2.2. Izvještaj u sjeni vezan za monitoring i izvještavanje,

2.3 Kampanja podizanja svijesti i komunikacije – Karavan ljudskih prava – Jačanje slobode izražavanja i ravnopravnosti u medijima u cilju senzibilisanja izvještavanja o ljudskim pravima i demokratiji ugroženih grupa.

Rezultati projekta:

R1. Ojačani kapaciteti OCD da utiču na proces donošenja odluka u zaštiti ljudskih prava i antidiskriminacijskoj politici ugroženih grupa kroz sastanke sa zainteresovanim stranama, obuke, finansijsku podršku OCD i mentorstvo.

R2. Uključivanje u strukturisani građanski dijalog sa vladama na svim nivoima promovisanjem i zaštitom osnovnih sloboda i politika dizajniranih da zaštite ljudska prava i demokratiju kroz rodnu analizu konteksta, izvještaj u sjeni i komunikacijsku kampanju/karavan.

Najnovije vijesti