Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva

by feb 11, 20210 comments

Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva

by | feb 11, 2021

Naziv projekta: Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva

Vodeći aplikant:

LIR civilno društvo (LIR CD)

Kralja Petra II broj 9, 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina

Telefon/Fax: +387 65 538 216, 051 926 260

Kontakt osoba: Biljana Zgonjanin, biljana.zgonjanin@lircd.org

Website: www.lircd.org, https://www.facebook.com/lircd.org

Koaplikant:

Arbeiter-Samariter- Bund Deutschland e.V. (ASB)

Aleja Bosne Srebrene 60, 71 000 Sarajevo, Bosna and Hercegovina

Telefon/Fax: +387 33 468 366

Kontakt osoba: Elmir Bojadžić, elmir.bojadzic@asb-see.org 

Website: www.asb-see.org, www.asb.de

Implementacijski period: 01.01.2021-  01.01.2024.

Vrijednost projekta: 544,823.00 EUR

Geografsko područje: Bosna i Hercegovina

Opis projekta:

Očekivani učinak Akcije jeste osnažiti IRIS mrežu organizacija civilnog društva kako bi bile efikasne, sposobne, transparentne u radu i odgovorne organizacije nezavisnih aktera u cilju podrške ranjivim grupama, poboljšanju njihovih kapaciteta za dijalog sa vladama, uticaj na politike i procese donošenja odluka i promovisanje socijalnog preduzetništva. Akcija predviđa uravnoteženu kombinaciju jačanja kapaciteta, aktivnosti zagovaranja, uticaja na socijalnu politiku i podizanje svijesti, kao i aktivnosti koje direktno doprinose smanjenju socijalne isključenosti ranjivih grupa, kroz izgradnju otpornijeg i inkliuzivnijeg društva, promovišući socijalne inovacije- socijalno preduzetništvo i zagovaranjem za pozitivne društvene promjene u zajednicama. Kroz oba stuba aktivnosti, LIR CD i ASB će ojačati kapacitete i napore organizacija civilnog društva (OCD)- pružalaca socijalnih usluga, javnih službenika i SDI lokalnih opština da omoguće analizu, zagovaranje i monitoring reformi u sektoru pružanja socijalnih usluga (SSD) na niovu entiteta i na državnom nivou. Takođe, kroz uključivanje širokog spektra javnih učesnika, od samog početka, u aktivnosti kao što su Kampanje zagovaranja, Peer review, Izvještaji iz sjenke, projektne aktivnosti će poboljšati okruženje za građanski/civilni aktivizam i dijalog države i civilnog društva na državnom nivou o reformama SSD-a. Konačno, podržavajući mrežu OCD-a u postizanju standarda kvaliteta putem Godišnjih brifing-a/izvještavanja, promocijom i razvojem Akademije socijalnog preduzetništva, obukama, malim grantovima (SGF), mentorstvom, partneri će doprinijeti poboljšanju legitimiteta, transparentnosti i odgovornosti OCD koje pružaju socijalne usluge u BiH. Dodatno, finansijska pomoć biti će osigurana OCD koje pružaju socijalne usluge, kao trećim stranama. Takođe, vidljivost Akcije i finansiranje od strane EU će biti osigurano za cijelo vrijeme provođenja projektnih aktivnosti kroz medijske kampanje i medijske karavane, kako bi se osigurala sloboda izražavanja i promovisala jednakost u medijima.

Opšti cilj: Osnaživanje OCD da budu efikasni i odgovorni nezavisni akteri, te da se unaprijede njihovi kapaciteti za dijalog sa vladama, uticaj na političke procese i procese donošenja odluka, te na zakonodavstvo povezano sa društvenim razvojem.

Specifični ciljevi:

1. Pojačati uticaj civilnog društva kroz jačanje kapaciteta mreža OCD koje su pružaoci socijalnih usluga, za njihovo aktivno učešće u socijalnoj uključenosti i inovativnim uslugama,

2. Uključiti se u strukturisani građanski dijalog sa vladama na svim nivoima promovišući uključenost organizacija civilnog društva u javne procese donošenja odluka i reformske procese, a u cilju poboljšanja pružanja socijalnih usluga za ranjive grupe i povećanja svijesti o ulozi i značaju socijalnog preduzetništva.

Krajnji korisnici: Akcija je usmjerena na dvije glavne ciljne grupe krajnjih korisnika:

1. Društveno ranjive grupe (starije osobe, lica sa poteškoćama u razvoju, žene žrtve nasilja, mladi u riziku, migranti, Romi, izbjegala i raseljena lica), najmanje 450 učesnika Živih biblioteka, Forum teatara i radionica Porodične grupne konferencije.

2. Korisnici mreže organizacija civilnog društva: a) Izgradnja kapaciteta za najmanje 30 članova IRIS mreže koji su pružaoci socijalnih usluga; b) Najmanje 15 OCD koje će dobiti grantove da iniciraju zagovaranje u socijalnim inovativno-preduzetničkim pilot projektima; c) najmanje 10 organizacija civilnog društva proći će mentorski program koji će ih osnažiti u povećanju odgovornosti, djelotvornosti i standardima za razvoj socijalnih usluga, d) najmanje 60 članova IRIS mreže biće obučeno za organizovano, planski-učinkovito  upravljanje, odgovornost, dobro upravljanje, umrežavanje, prikupljanje sredstava, e) najmanje 45 OCD i vladinih predstavnika obučeno kroz Akademiju socijalnih poduzeća- promocija socijalnog preduzetništva.

Ciljne grupe:

a) OCD pružaoci socijalnih usluga (IRIS mreža i socijalna preduzeća u razvoju), b) 3 ministarstva odgovorna za provođenje socijalne zaštite u BiH i 70 opštinskih javnih službenika iz 14 SDI opština direktno uključenih u javno-civilna partnerstva u sektoru SSD-a među ključnim korisnicima lokalnih samouprava i drugih javnih institucija uključenih u implementaciju socijalne zaštite i socijalnog preduzetništva, c) Svi korisnici socijalnih usluga.

Projektne aktivnosti: Akcija se sastoji od dva glavna stuba- smjera intervencije:

Stub 1: Osnaživanje mreže OCD- socijalno uključivanje ranjivih grupa:

1.1 Izgradnja partnerstva i mrežni sastanci,

1.2. Mali grantovi (SGF) za pokretanje pitanja zagovaranja/socijalnih inovacija – pilot projekti preduzetništva

1.3. Program mentorstva za OCD

1.4. Peer review kao alat za praćenje

1.5 Socijalna akademija  razvoj socijalnog preduzetništva

1.6 Organizacija radionica Žive biblioteke, Forum teatra i radionice Porodičnih grupnih konferencija- alat za socijalno uključivanje u praksi

1.7. Obuka za OCD o alatima za praćenje socijalne politike i evaluaciju politika

1.8 Obuka za organizacioni planski- učnikovit menadžment OCD, odgovornost, dobro upravljanje, umrežavanje i prikupljanje sredstava.

Stub 2: Uticaj na socijalnu politiku i podizanje svijesti

2.1 Procjena nedostataka (Gap Assessment) razvoja u socijalnim inovacijama, socijalnom preduzetništvu, socijalnim uslugama i finansiranju

2.2.Javne rasprave radi predstavljanja procjene nedostataka

2.3 Kampanja zagovaranja pozitivnih društvenih promjena

2.4 Godišnja razmjena informacija- poboljšanje kvaliteta standarda OCD

2.5 Godišnji Izvještaji iz sjenke za praćenje napretka

2.6 Promovisanje uloge OCD u procesu donošenja odluka / Studije slučaja o inovativnim praksama socijalne inkluzije

2.7 Medijska kampanja

2.8 Karavan društvenih mreža

Rezultati projekta:

R1. Povećan kvalitet socijalnih usluga koje pružaju OCD kroz aktivnosti na izgradnji kapaciteta/odgovarajuće mentorstvo, obuke, radionice i SGF, što OCD čini odgovornijim partnerom u SSD sektoru, R2. Povećan društveni razvoj i korišćenje inicijativa umrežavanja civilnog društva za povećan uticaj na sektor SSD-a i socijalno preduzetništvo kroz partnerske sastanke, javne rasprave, medijske kampanje i akcije zagovaranja predviđene SGF-om i izradom Lokalnog akcionog plana zagovaranja (LAP), R3. Dijalog između OCD-a i vladinih institucija značajno poboljšan kako bi omogućio direktan uticaj na SSD sektor kroz praćenje putem izvještaja iz sjenke, peer review, medijskh karavana. R4. Uspješan uticaj na javne reforme SSD sektora u BiH kroz provedene kampanje zagovaranja i pripremljene LAP.

Najnovije vijesti