Poziv za eksperta

by mar 4, 2022Vijesti0 comments

Poziv za eksperta

by | mar 4, 2022

LIR CD u saradnji sa ASB-om objavljuje Poziv za eksperte koji će sprovoditi izradu Lokalnog akcionog plana zagovaranja u oblasti pružanja socijalih usluga za stara i iznemogla lica, osobe sa poteškoćama u razvoju, djece u riziku, žene žrtve nasilja, Romi/Migranti u svrhu kampanje zagovaranja. u okviru projekta “Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva”.
Poziv će biti otvoren tokom trajanja projekta, tj. Od marta 2022. do novembra 2023. godine.

Cilj kampanje zagovaranja je podizanje svijesti o važnosti razvoja socijalnih usluga, socijalnog preduzetništva, kao i postizanje efektivnije socijalne zaštite ranjivih kategorija na osnovu njihovih stvarnih potreba na lokalnom nivou. Ovaj cilj će biti postignut s obzirom na to da  će aktivnosti koje su dio kampanje zagovaranja biti usmjerene ka kreiranju/razvoju 6 lokalnih akcionih planova zagovaranja za stara I iznemogla lica, osobe sa invaliditetom, djecu i mlade u riziku, žene žrtve porodičnog nasilja i Rome/migrante/interno raseljena lica/izuzetno ranjive pojedince i socijalna preduzeća sa akcentom na razvoj socijalnih usluga/inovacija na lokalnom nivou, kao i zagovaranje za pripemu Zakona o socijalnom preduzetništvu u Fedarciji Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta.

Od eksperta se očekuje da: a) facilitira razvoj Plana akcije za zagovaranje sa predstavnicima institucija i nevladinih organizacija, uključujući definisanje problema, uzroka, posljedica i preporuka; b) razvoj akcionog plana; c) Pružiti pisani izveštaj o razvoju Plana akcije za zagovaranje za šest opština u BiH.

Članovi OCD-a, IRIS-a i drugi kvalifikovani konsultanti mogu se prijaviti slanjem svojih CV-eva i motivacionih pisama na e-mail: biljana.zgonjanin@lircd.org

Najnovije vijesti