Nova regionalna inicijativa IRIS mreže – IRIS uMREŽAvanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama

by apr 1, 2018Vijesti0 comments

Nova regionalna inicijativa IRIS mreže – IRIS uMREŽAvanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama

by | apr 1, 2018

Regionalna mreža za jačanje kvaliteta u pružanju socijalnih usluga (IRIS) osnovana je 2012. godine u okviru Programa partnerstva za razvoj civilnog društva za organizacije civilnog društva (CSF), a koji je finansiran od strane Evropske unije (EU). CSF je instrument putem koga EU pruža finansijsku podršku civilnom društvu koje aktivno učestvuje u javnoj raspravi o demokratiji, ljudskim pravima, socijalnom uključivanju i vladavini prava i ima sposobnost da utiče na kreiranje politika i procese donošenja odluka.

Opšti cilj ovog Programa je jačanje participativne demokratije i procesa evropskih integracija na Zapadnom Balkanu i u Turskoj kroz osnaživanje civilnog društva da aktivno učestvuje u donošenju odluka i stimulisanje pravnog i finansijskog okruženja za razvoj civilnog društva.

Cilj IRIS mreže je jačanje uloge organizacija civilnog društva pružaoca socijalnih usluga širom jugoistočne Evrope i kreiranje okruženja u kom su ove organizacije prepoznate kao partneri od strane javnog sektora. Osim toga, IRIS mreža ima za cilj da omogući dinamičnom civilnom društvu aktivno učestvovanje u javnoj raspravi o demokratiji, ljudskim pravima, socijalnoj inkluziji i vladavini prava sa dovoljnim kapacitetima da utiče na kreiranje politike i procese odlučivanja. Mreža se usredsređuje na povečanje posvećenosti i kapaciteta mreža OCD kako bi doprinele većoj participaciji građana i njihovom uticaju na procese reforme javnog sektora putem analize, praćenja i zastupanja, kao i jačanja mreža OCD koje se bave pružanjem socijalnih usluga u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Makedoniji, Kosovu*, Crnoj Gori i Srbiji, kako bi se poboljšalo sveobuhvatno pružanje usluga građanima.

Trenutno, mreža okuplja 203 organizacije – članice koje pružaju različite vrste socijalnih usluga za osobe sa invaliditetom, decu, ugrožene mlade i žene, žrtve nasilja, Rome, migrante i tražioce azila i druge članove ugroženih društvenih grupa.  To je jedina regionalna mreža koja okuplja OCD pružaoce socijalnih usluga u jugoistočnoj Evropi i sastoji se od 7 organizacija koje okupljaju nacionalne mreže pružaoca različitih socijalnih usluga različitim ugroženim grupama.

Prva faza projekta kojim je podržan rad mreže realizovana je u periodu 2012-2014. godine od strane sledećih partnera: Arbeiter-Samariter-Bund, e.V. Nemačka (ASB);  SOLIDAR Aisbl Belgija; Lokalna inicijativa razvoja (LIR CD) – Bosna i Hercegovina; Centar za pravnu pomoć i regionalni razvoj (CLARD) – Kosovo*; SOS telefon za žene i decu žrtve nasilja (SOS Podgorica) – Crna Gora; Organizacija za građanske inicijative (OGI) iz Hrvatske;  Obrazovni centar Leskovac (EDC) iz Srbije.

Druga faza razvoja mreže realizovana je u periodu 2014-2016. godine i podržana je od strane Evropske komisije kroz projekat “Unapređenje pružanja socijalnih usluga u jugoistočnoj Evropi kroz osnaživanje nacionalnih i regionalnih mreža OCD“. U ovoj fazi dve nove nacionalne članice su se pridružile mreži: ASID – Udruženje studenata i mladih sa invaliditetom iz Makedonije, ARISIS – Društvena organizacija za podršku mladima iz Albanije.

Nova regionalna inicijativa IRIS mreže – IRIS uMREŽAvanje Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama

 

OSNOVNE INFORMACIJE 

Nedavna migrantska kriza na Balkanu je razotkrila sve izazove sistema upravljanja migracijama, naročito vidljivih u nedostatku povezanosti među zainteresovanim stranama i uspostavljanju mehanizama integracije za migrante koji borave na teritoriji ovih država duži vremenski period. Postojeća regionalna saradnja se posmatra samo kroz bezbednosnu prizmu u smislu upravljanja granicama i policijske saradnje, uz minimalno uključivanje OCD. Lekcije koje su naučene u oblasti upravljanja migracijama treba preneti dalje, posebno s obzirom na neizvesnost postojećih i budućih migratornih tokova. Stoga će OCD ostati ključni akteri u procesu pružanja usluga i zalaganju za inkluzivnije politike u sektoru migracija.

OPŠTE INFORMACIJE O IRIS UMREŽAVANJU

Tokom decembra 2017. godine, IRIS mreža započela je novu regionalnu inicijativu koju su razvili IDC i njegovi partneri ASB, SOS Podgorica, LIR CD, La Strada i Inicijativa ARSIS. Projekat ima za cilj da značajno doprinese poboljšanju pružanja usluga i unapređenju političkog okvira koji se odnosi na migracije u regionu Zapadnog Balkana (Albanija, BiH, Makedonija, Crna Gora i Srbija). Glavni cilj projekta je osnaživanje OCD da budu efikasni, odgovorni i nezavisni akteri u društvu i da poboljšaju svoje kapacitete za dijalog sa institucijama radi uticaja na kreiranje politika i procese odlučivanja. OCD pružaoci socijalnih usluga će povećati kvalitet usluga koje pružaju migrantima, kao i sopstvene kapacitete. Članovi IRIS mreže razvijaju sveobuhvatne strateške smernice i jasno definišu ciljeve zagovaranja koje treba postići. Projekat podstiče dijalog među državnih organa i civilnog društva koji će povećati transparentnost, odgovornost i delotvornost politika vezanih za migracije, a kroz jačanje učešća građana u izradi, implementaciji i praćenju zakona, podzakonskih akata i strateškog okvira na državnom i lokalnom nivou. Utvrđeno trajanje projekta je 40 meseci (decembar 2017 – april 2021) sa ukupnim budžetom od 1.093.807 €. Projekat je podržan kroz Program Evropske komisije za konsolidovanje regionalnih tematskih mreža organizacija civilnog društva. 

VODEĆI APLIKANT

Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC), Srbija – vodeća organizacija na projektu, posvećena socijalnoj i ekonomskoj inkluziji ugroženih kategorija stanovništva i zaštiti njihovih ljudskih prava. Osnovana je 2007. godine kao spin-off španskog Pokreta za mir Movimiento por la Paz, u okviru kog su osnivači IDC-a bili aktivni već dugi niz godina. Osoblje IDC-a ima višegodišnje iskustvo u programima humanitarne i socijalne pomoći, prekvalifikaciji, dodatnoj kvalifikaciji, aktivnom traženju posla, razvoju usluga u zajednici, razvoju socijalnog preduzetništva, programima započinjanja sopstvenog biznisa, organizovanju seminara, obuka, izradi volonterskih programa i programa koji podstiču omladinski aktivizam i mobilnost. 

PARTNERI

SB SEE, Nemačka – Arbeiter Samariter Bund je jedna od najvećih humanitarnih organizacija u Nemačkoj, osnovana 1888. godine. ASB je aktivan na Balkanu od 1992. godine, kada je u obliku humanitarnog konvoja ušao na teritoriju Bosne i Hercegovine, gde se regionalna kancelarija za jugoistočnu Evropu nalazi danas (ASB SEE). ASB SEE je aktivno uključena u implementaciju programa povratka i reintegracije izbeglica i raseljenih lica, socijalno-ekonomskog uključivanja marginalizovanih grupa, obezbeđivanje integracije Roma i jačanje civilnog društva u jugoistočnoj Evropi, posebno kroz jačanje lokalnih organizacija i rad na njihovom umrežavanju. 

LIR CD, Bosna i Hercegovina – osnovana je 2012. godine u Banja Luci kao udruženje građana. LIR Civilno društvo je naslednik Lokalne inicijative razvoja (LIR). Kroz svoj angažman, LIR CD želi da pruži svoj doprinos kako bi politike i programi socio-ekonomskog razvoja bili adekvatni i efikasni. LIR CD je aktivan na polju jačanja socijalne uključenosti, uspostavljanja i jačanja mreža OCD na lokalnom i regionalnom nivou u oblasti razvoja socijalnog preduzetništva, sprovođenja javnog zagovaranja i istraživačkih kampanja u oblasti zaštite ljudskih prava, sve to pružajući neophodnu pomoć izbeglicama i raseljenaim licima i drugim ugroženim kategorijama stanovništva.

Otvorena Porta – La Strada, Makedonija – Open Gate La Strada je vodeća makedonska organizacija, poznata po svojoj posvećenosti, upornosti i profesionalnosti. Aktivnosti ove organizacije su fokusirane na potrebe i interese žrtava trgovine ljudima, ali i na pripadnike drugih ugroženih grupa. Glavni cilj Open Gate – La Strada je ulaganje svih napora i kapaciteta u stvaranje društva bez nejednakosti, siromaštva, predrasuda i diskriminacije. Open Gate-  La Strada je organizacija posvećena borbi protiv nasilja i trgovine ljudima, koja ima za cilj izgradnju društva u kome su ljudska prava široko poštovana i svi građani imaju jednake mogućnosti za socijalno-ekonomsku nezavisnost. 

Inicijativa ARSIS, Albanija – Osnovana 2006. godine u Albaniji, ARSIS je neprofitna organizacija usmerena na pružanje podrške mladima. ARSIS je tokom godina izgradila reputaciju aktivnog pružaoca kvalitetnih programa za decu koja pripadaju ugroženim grupama, mlade, žene i porodice izložene riziku. ARSIS je posvećena uspostavljanju snažnih i uticajnih odnosa sa predstavnicima vlasti i organizacijama civilnog društva. ARSIS programi su prilagođeni korisnicima, sa ciljem omogućavanja pristupa osnovnim uslugama, socijalnom uključivanju i održivim rešenjima za one kojima su ista najviše potrebna. 

SOS Podgorica, Crna Gora – SOS Podgorica je nevladina, neprofitna i nepristrasna organizacija koja pruža usluge podrške ženama i deci koja su žrtve nasilja. Njihova misija je eliminisanje svakog oblika diskriminacije i nasilja nad ženama i decom kroz obrazovanje, pružanje pomoći i podršku žrtvama nasilja kao i kroz saradnju sa zvaničnim institucijama.

CILJNE GRUPE I KRAJNJI KORISNICI 

U cilju realizacije planiranih rezultata Projekta, fokus je na širokom spektru relevantnih ciljnih grupa – IRIS mreža, članice mreže OCD pružaoci socijalnih usluga, OCD, ugrožene i marginalizovane grupe i pojedinci uključujući sve kategorije migranata, resorna ministarstva za upravljanje socijalnom zaštitom i migracijama u regionu Zapadnog Balkana, javni funkcioneri, donosioci odluka na nacionalnom i na nivou EU, mediji i javnost/građani. 

Što se tiče krajnjih korisnika, to će biti  ministarstva nadležna za upravljanje migracijama i sprovođenje politika socijalne zaštite, kancelarije zadužene za saradnju sa civilnim društvom u 5 zemalja Zapadnog Balkana, jedinice lokalne samouprave u regionu Zapadnog Balkana, OCD pružaoci socijalnih usluga, institucije EU, razne mreže sa sedištem u EU, organizacije i zainteresovane strane uključene u procese socijalne inkluzije i pitanja vezana za migracije, medije i korisnike socijalnih usluga na lokalnom nivou. 

OČEKIVANI REZULTATI

Očekuje se da Projektom budu postignuti sljedeći rezultati u cilju doprinosa dugoročnim ciljevima mreže – povećan kvalitet socijalnih i pravnih usluga koje pružaju OCD kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta i jačanje socijalne kohezije lokalnih zajednica putem inicijativa za umrežavanja civilnog društva, ojačane nacionalne/regionalne koordinacije OCD i javnih institucija u upravljanju migracijama i uticaj na reformske procese u regionu Zapadnog Balkana, kako bi se poboljšalo pružanje usluga migrantskoj populaciji.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI

U cilju postizanja gore navedenih rezultata, aktivnosti Projekta su podeljene u 3 grupe/radna paketa .

Jačanje kapaciteta OCD na Zapadnom Balkanu kroz IRIS mrežu ima za cilj povećanje kvaliteta socijalnih i pravnih usluga koje pružaju OCD. Partneri na Projektu će sprovoditi ciljeve i aktivnosti mreže u naredne 4 godine sa ciljem sumiraja i ostvarivanja glavnih ciljeva za postizanje rezultata. Posebna pažnja će se posvetiti definisanju godišnjih ciljeva koji će biti formulisani za svaku nacionalnu IRIS mrežu. Sastavni deo strateškog planiranja uključiće prilagođene aktivnosti koje su usmerene ka korisnicima. Vodič za sistem upućivanja / pružanje socijalnih usluga migrantima biće razvijen kao model za efikasno pružanje socijalnih usluga migrantima sa ciljem da se osigura pružanje profesionalne usluge. Godišnje regionalne socijalne akademije i treninzi za trenere o upravljanju migracijama će unaprediti veštine i znanje OCD i osnažiti ih za umrežavanje i širenje usluga u službi zaštite migranata. Projekat će se fokusirati na specifične OCD koje pružaju socijalne usluge i njihov razvoj u smislu izgradnje ljudskih resursa i standarda kvaliteta svojih usluga. Na taj način će se pokrenuti Mentorski program, Program praksi i obuka u EU i Peer Review instrument kao podrška procesu licenciranja i transfera iskustava među IPA OCD i EU organizacija. Šema za dodelu malih grantova direktno će se fokusiti na zaštitu migranata u smislu pružanja usluga i integracije. 

Uticaj kreiranja politika na upravljanje migracijama na Zapadnom Balkanu će olakšati jačanje nacionalne/regionalne koordinacije među OCD i javnih institucija u upravljanju migracijama i uticati na reformske procese na Zapadnom Balkanu kako bi se poboljšalo pružanje usluga migrantskoj populaciji. Ove aktivnosti će uticati na socijalnu politiku u ciljnim državama i povećati učešće u debati o upravljanju migracijama i inkluziji na evropskom nivou. Nacionalne mreže OCD koje pružaju socijalne usluge i regionalna IRIS mreža (uspostavljene u prvoj fazi projekta) stvorile su platformu za zagovaranje na Zapadnom Balkanu i praćenje ključnih reformi socijalne zaštite. U okviru ovog projekta mreža će ojačati svoje kapacitete za pripremu Gap Assessment-a i predstaviti zaključke analize na javnim raspravama. Shadow izveštaji će se razvijati sa ciljem da ukažu na glavne aspekte (re)integracije migranata kao osnove za kampanje zagovaranja. Kroz razmenu informacija među zemljama Balkana partneri će redovno izveštavati o upravljanju migracijama predstavnicima zainteresovanih strana kao i na događajima organizovanim u EU. Čitava grupa aktivnosti je usmerena na lobiranje za unapređenje politika vezanih za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama na nacionalnom, regionalnom i na nivou EU. 

Podizanje svesti ima za cilj povećanje otpornosti i jačanje socijalne kohezije lokalnih zajednica putem inicijativa za umrežavanje organizacija civilnog društva. Ove aktivnosti će usmeravati i edukovati lokalne zajednice, medije i druge relevantne aktere u cilju promocije tolerancije i interkulturalnog dijaloga među lokalnim stanovništvom i migrantima. Aktivnosti uključuju balkanski medijski karavan, medijsku kampanju i promociju inovativnih studija slučaja. Projekat će doprineti smanjenju atmosfere straha, nezadovoljstva i predrasuda prema migrantima. Takođe, kroz kampanju će biti promovisani rezultati Projekta, kao i doprinos EU u ovoj oblasti.

STRATEGIJA IRIS MREŽE ZA PERIOD 2018-2021

Za period trajanja tekućeg Projekta, IRIS mreža je razvila Strategiju 2018-2021, koja podrazumeva pet strateških ciljeva koji se fokusiraju na dalji razvoj organizacionih kapaciteta članova IRIS mreže u cilju uticaja na kreiranje politika i donošenja odluka u oblasti zaštite socijalnih prava ugroženih grupa, obezbeđivanja dugoročnog funkcionisanja i vidljivosti, finansijske održivosti, visokokvalitetnih usluga i dostupnosti osobama kojima je usluga potrebna, zagovaranja i praćenja. Kroz postizanje strateških ciljeva, mreža će osigurati neprekidno funkcionisanje u periodu nakon završetka tekućeg Projekta.

KONTAKT DETALJI IRIS MREŽE:

www.iris-see.eu

iris@iris-see.eu

Twitter /IRISsNetwork

Facebook /irissnetwork

Najnovije vijesti